Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko FENG

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej działając w oparciu o art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa OOŚ) (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację, że Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 27 września 2022 r. 

Program przyjęty przez KE jest udostępniony na stronie www.feng.gov.pl

Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 został opisany w pisemnym podsumowaniu (PDF 863 KB), zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ.

Dla projektu Programu FENG została przygotowana Prognoza oddziaływania na środowisko, z której wynika, że nie zidentyfikowano żadnych istotnych/znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w tym w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.

Prognoza oddziaływani na środowisko (PDF 1 MB) 

Streszczenie Prognozy oddziaływania na środowisko  (PDF 190 KB)

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnił udział społeczeństwa w przygotowaniu Programu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie OOŚ.

Projekt Programu wraz z Prognozą podlegał konsultacjom społecznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie od 1.04.2021 r. do 30.04.2021 r. 

Informacje o konsultacjach społecznych zostały zamieszczone:

 • na stronie internetowej www.poir.gov.pl (informacja o konsultacjach poniżej)
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • w ogłoszeniu prasowym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim („Rzeczpospolita” z dnia 29 marca 2021 r.),
 • w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • w mediach społecznościowych (FB, twitter). 

W terminie konsultacji, uwagi i wnioski można było składać w formie:

 • pisemnej - na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa z dopiskiem „konsultacje FENG - SOOŚ”,
 • elektronicznej - poprzez wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie www.poir.gov.pl,
 • ustnie do protokołu – od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 16:15 pod wskazanym numerem telefonu.

Dokumenty umożliwiające zapoznanie się ze sprawą i złożenie uwag oraz wniosków zostały zamieszczone:

 • na stronie internetowej www.poir.gov.pl
 • na stronie BIP MFiPR,
 • w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.  

W dniu 10 maja 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne, na której wykonawca Prognozy przedstawił najważniejsze ustalenia wynikające z Prognozy oraz ustosunkował się do uwag do zgłoszonych przez organy środowiskowe.  

Przed przystąpieniem do prac nad Prognozą, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 17 czerwca 2020 r. wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji w niej wymaganych.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 31 marca 2021 r. przekazał do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) do zaopiniowania projektu Programu FENG oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu FENG.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz konsultacji z organami środowiskowymi tj. GDOŚ i GIS został sporządzony raport, który umieszczono na stronie internetowej poir.gov.pl

Dokumenty podlegające konsultacjom społecznym

Zapoznaj się z dokumentem

Pozostałe materiały